Jaarverslag 2015-2016
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, afd. Zeist e.o.
Walkartgemeenschap

Het Jaarverslag 2015-2016 bestrijkt de periode 1 september 2015 tot en met 31 augustus 2016.
Hoe bestaat het!, was de leidraad van het jaarprogramma.
Het aantal leden/vrienden nam enigszins toe en op 31 augustus 2016 was de grootte van het bestand 88, bestaande uit 49 leden en 39 vrienden.

Het bestuur vergaderde in deze periode vier keer.
Het dagelijks bestuur bestond uit de voorzitter, secretaris en penningmeester:
De overige 3 bestuursleden waren met één of meer taken belast, het gebruik van de Walkartkerk en de Walkartzaal, samenstellen rooster voorgangers en beheer over de tuinen.
De voorganger woonde de vergaderingen bij als adviseur.

Naast het bestuur werkten twee commissies, een Programmacommissie, bestaande uit 6 leden en een Sociale Commissie, bestaande uit 4 leden, aan de totstandkoming van het Walkart-Jaarprogramma 2016-2017.

Het bestuur belegde op zaterdag 17 januari 2016 de Algemene ledenvergadering. Daar werden de Jaarrekening en het Jaarverslag van 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2015 behandeld en goedgekeurd.
Op de ledenvergadering van 17 augustus 2015 werd de Begroting 2015-2016 (1 september 2015 tot en met 31 augustus 2016) van de penningmeester behandeld en goedgekeurd.
De kascommissie 2014-2015 ter controle van de verantwoording van de Inkomsten en Uitgaven en de Balans van het boekjaar 2014-2015 bestond uit 3 leden.
Eén lid trad af en in zijn plaats werd een nieuw lid door de vergadering benoemd in de kascommissie voor het boekjaar 2015-2016.

De Predikant-voorganger al meer dan tien jaar aan de afdeling verbonden, werkte samen met bestuur en de commissies, leverde bijdragen aan de Drijfveer en gaf een cursus. Hij nam deel aan het Convent van Voorgangers en is vandaaruit afgevaardigde in het bestuur van Vrijzinnigen Nederland.
Het werk van de pastoraal medewerker werd gekenmerkt door betrokkenheid en hartelijkheid vooral als leider van de gesprekskring over levensbeschouwelijke vragen.
De samenwerking van voorganger en pastoraal medewerker verliep tot ieders tevredenheid. In hun bezigheden vonden geen wijzigingen plaats.

Een ander gedeelte van de zondagse bijeenkomsten werd geleid door een viertal “vaste” voorgangers. Voor de resterende zondagse bijeenkomsten werd een beroep gedaan op een vijftal anderen.
Een zestal religieuze bijeenkomsten werd opgeluisterd met bijdragen van het Walkartkoor.
Op zes zondagen werd een Walkartontmoeting belegd rond het thema: Hoe bestaat het!. Op deze bijeenkomsten, met muzikale omlijsting en gelegenheid tot vragenstellen, spraken achtereenvolgens een hoogleraar sterrenkunde, een hoogleraar parapsychologie, een beleidsadviseur van een bank, een oud-docent muziek, een oud-docent Nieuwe geschiedenis en een beeldend kunstenaar. De presentatie was in handen van enkele leden.
Voor deze ontmoetingen was ook veel belangstelling van buiten de vereniging.

Op de zaterdagmiddagen, voorafgaand aan de drie zondagen dat de kerk gesloten was, werd door de programmacommissie een muziekuur (in de kerk) of lezing (in de Walkartkamer) georganiseerd. Deze middagen werden afgesloten met een gezellig samenzijn.

Het jaarlijkse pianorecital werd door zeer veel luisteraars bezocht.

Het lukte de programmacommissie de kosten te dekken uit collecte-opbrengsten bij de uitgang.
Belangstelling voor de Walkartontmoetingen, cursussen en overige activiteiten werd gewekt door aankondigingen in de DRIJFVEER en incidenteel in de huis-aan-huisbladen De Nieuwsbode en Stadspers.
Het blad van de afdeling, de DRIJFVEER, verschijnt 4 keer per jaar voor leden/vrienden en belangstellenden.
Alle activiteiten werden tevens in de vitrine voor de kerk en op het mededelingenbord in de hal aangegeven. Door een lid van de Programma Commissie werden per email herinneringen voor activiteiten verzonden naar leden/vrienden/belangstellenden.

Voor orgelspel en begeleiding van de samenzang tijdens de diensten zorgden een drietal organisten/pianisten.
Van drie diensten werden opnamen gemaakt voor uitzending door Radio Slotstad.

De Website www.walkart.nl werd geheel vernieuwd en vervolgens voortdurend geactualiseerd. Alle bijzonderheden uit het Walkartprogramma 2015-2016 werden via de site en e-mail onder de aandacht gebracht bij leden/vrienden en belangstellenden.
Tevens werden voordrachten van voorgangers en sprekers op de site geplaatst.

Alle onderdelen van het programma ondervonden een tot tevredenheid stemmende belangstelling. Bijzonder goed werden de literatuurmiddagen en –avonden bezocht.
De Sociale Commissie organiseerde activiteiten ter bevordering van de cohesie tussen leden en vrienden. Voor haar werk werd door middel van een Meicollecte aandacht gevraagd.
Naast het werk door pastoraal medewerker, organiseerde de Sociale Commissie een najaars-wandeling op 3 oktober 2015 en een voorjaarstochtje op 20 april 2016 (met eigen vervoer).
De Sociale Commissie stelde in overleg met de penningmeester ook de collectelijst voor de Goede Doelen tijdens de zondagdiensten vast.
Eveneens beheerde de commissie de Bloemenpot waaruit wekelijks een bloemengroet voor leden of vrienden, vergezeld van een wens of spreuk, werd bekostigd.

Leden van het dagelijks bestuur waren aanwezig op de door het bestuur van “Vrijzinnigen Nederland”, belegde landelijke vergaderingen. Omdat zowel de landelijke als de plaatselijke afdelingen een ANBI-status hebben, moet bij de overheid helder zijn welk maatschappelijk nut de vereniging dient. Daartoe wordt door het landelijk bestuur steeds aan het beleidsplan gewerkt.
Het landelijk bureau van Vrijzinnigen Nederland is gevestigd in Amersfoort. Alle leden en vrienden ontvingen van het landelijk bureau drie keer haar blad Ruimte.
Het bestuur dankt allen die bijdroegen aan het Walkartprogramma 2015-2016 in de maanden september 2015 tot en met augustus 2016.

Zeist, 27 januari 2017