Sociaal Jaarverslag 2017/2018

 

Walkartgemeenschap, Vrijzinnigen Nederland, afd. Zeist

 

Het thema voor het seizoen 2017-2018 werd door de programmacommissie gekozen voor:

“Hoe vrij zijn wij?” De foto op de voorkant van het programmaboekje zorgde voor positieve reacties: een foto van een vrouw die een gat in de lucht sprong met warrelende rode rozenblaadjes om haar heen. De afdeling beleefde weer een voorspoedig jaar. Er waren nieuwe aanmeldingen en een aantal afmeldingen. Het leden en vrienden aantal bedroeg aan het einde van het boekjaar 2017-2018 49 leden en 39 vrienden. Alle bijeenkomsten werden goed bezocht. De zondagse diensten tussen 30-40 en de Walkartontmoetingen 50-80 bezoekers.

Zoals gebruikelijk werd een financiële afdracht gedaan aan de landelijke vereniging Vrijzinnigen Nederland te Amersfoort.

 

Het bestuur

Het bestuur vergaderde 5 keer. De samenstelling van het bestuur kende enige veranderingen. Peter bleef nog wel als penningmeester met de ondersteuning van zijn vrouw, Roeli. Jouke, secretaris, trad af na 25 jaar trouwe dienst. Voor zijn bijzondere diensten werd hem een erelidmaatschap toegekend. Hij bleef wel kosterstaken vervullen. Joyce nam tijdelijk de agenda en notulen voor haar rekening. Jeanine, verantwoordelijk voor de voorgangers- en organistenrooster, trad af en Joyce nam haar taak over vanaf 2019. Regina, pastoraal werker, trad af en haar taak werd overgenomen door Jeanine. Ger, voorzitter, gaf te kennen in september af te willen treden en ging op zoek naar nieuwe bestuursleden, met succes. Zijn beoogde opvolger, aspirante Jeanne, nu nog vicevoorzitter, heeft vele jaren ervaring in het bestuur en is goed voorbereid op de functie.

 

Het dagelijkse bestuur bereidde, naast de zorg voor het dagelijkse reilen en zeilen van de afdeling, bestuurs-en ledenvergaderingen voor. Johan, vaste voorganger, functioneerde als adviseur van het bestuur en de programmacommissie. Hij begeleidde de pastoraal werker en verzorgde maandelijks een zondagse dienst. Daarnaast leverde hij artikelen voor de Drijfveer aan. Bijzondere diensten, zoals die voor huwelijk, doop en uitvaart verrichtte hij telkens als hem daarom werd verzocht. Andere functies van onze voorganger: secretaris van het conventsbestuur van voorgangers, lid van het hoofdbestuur van Vrijzinnigen Nederland en voorzitter van de jubileumcommissie die de viering van het

150-jarig bestaan van Vrijzinnigen Nederland in 2020 voorbereidt.

 

Commissies

De programmacommissie zorgde voor een interessant en gevarieerd programma.

Actieve leden waren Johan (adviseur), Ineke, Marian, Annemiek en Frits. Marian en Alphons namen de taak van presentator op zich voor diverse activiteiten.

 

De sociale commissie organiseerden verschillende activiteiten die ten goede kwamen aan de binding van de leden/vrienden, zoals het beheer van de bloemenpot die gebruikt werd om elke zondag iemand blij te maken met een bloemetje. Ook organiseerde ze een voorjaarsuitje en een najaarswandeling, vaak met hulp van leden/vrienden. Beide werden goed bezocht. Om dit allemaal mogelijk te maken werd de traditionele meilijstdonatie gehouden waarop goed gereageerd werd.

Cursussen

Er werden diverse cursussen aangeboden zoals de filosofiecursus van Dr. Nepveu die elk jaar goed bezocht wordt. Ook de gespreksgroep ‘levensbeschouwelijke vragen’ die dit jaar geleid werd door Helma had veel enthousiaste deelnemers. Bijzonder dit jaar was de samenwerking met Het Klassiek Verbond; daaruit ontstonden verscheidene lezingen.

 

 

De Algemene Ledenvergadering

Het bestuur belegde aan het begin van het boekjaar een korte vergadering en op 20 januari 2018 een uitgebreide vergadering die goed bezocht werd.

De financiële en sociale verslagen 2016/2017 werden goedgekeurd.

 

 

De kascommissie 2016/2017 bestond uit: Jan, Coby en Theo.

 

Diversen

Het 110-jarig bestaan van de vrijzinnigen in Zeist (voorheen Nederlandse Protestantenbond NPB, afdeling Zeist) werd gevierd op 15 oktober 2017 met het tonen van een documentaire die onze voorganger, mr. drs. Johan de Wit, destijds gemaakt had ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan.

 

Diet heeft een stageperiode bij de Walkartgemeenschap gelopen in het kader van haar opleiding tot pastoraal werker. Zij heeft verschillende interviews gehouden en werd begeleid door Johan en Ger. Het contact met haar was heel plezierig. In haar verslag over die periode heeft zij te kennen gegeven dat zij onder de indruk was van de toewijding van de vrijwilligers in de Walkartgemeenschap. Het liet haar niet los en in haar scriptie rees de vraag “Is er een verband tussen het doen van vrijwilligerswerk en zingeving in je bestaan?”

 

Froukje heeft een enquête gestuurd aan de leden. Zij vroeg naar onze beleving van vrijzinnig pastoraat en onze ideeën over de toekomst.

 

De ledenadministratie en het bijhouden van de website en contact met de leden/vrienden over bijzondere bijeenkomsten werd uitgevoerd door Marian.

Peter, penningmeester, meldde mutaties en andere bijzonderheden aan het landelijk bureau.

 

In de zondagse diensten gingen de vaste voorgangers veelvuldig voor: mr. drs. Johan de Wit, dr. R.M. Nepveu en mw. drs. Addy S. Manneke. Voor de resterende zondagen waren voorgangers uitgenodigd van verschillende richtingen. De twee aangepaste zondagochtenden werden door Alphons, Jouke en Bart verzorgd met een thema en muziek; de bijeenkomsten werden goed bezocht. De thema’s dit jaar waren: ‘Hoe groot wordt onze kerstboom dit jaar?’ en ‘Kathedralen’.

 

Het Walkartkoor heeft nu meer leden, er kwamen 2 leden bij en nog 3 projectleden voor het lustrum-optreden in november 2018. Wij hebben dit jaar genoten van het koor op 6 zondagochtenden onder leiding van Jean-Pierre en pianiste Rieteke.

De voorzitter van het koor bleef Alphons.

Ook heeft het Themakoor St. Joseph in april mooi gezongen.

 

Om belangstellenden op de hoogte te houden van onze activiteiten werden programmaboekjes verstuurd.

Contacten met de Bibliotheek Idea-Zeist en Humanistisch Verbond werden voortgezet.

Alle leden en vrienden ontvingen het periodiek Drijfveer. De redactie werd gevormd door Jouke en Ineke en de eindredactie door Ger en Marian.

 

De vrijwilligers waren weer onmisbaar, leden en vrienden verrichtten onder meer huishoudelijke taken, kosterswerkzaamheden, bedienen van geluidsapparatuur, tuinarbeid, kascommissiecontrole, het houden van lezingen, leveren van muzikale bijdragen en uitzetten van een voorjaarsuitje en najaarswandeling.

 

Van de VPSB mocht De Walkartgemeenschap een ouderensubsidie ontvangen van € 900,-.

 

Zeist, 2 februari 2019